คำมั่นสัญญาของเราต่อคุณภาพ
SleepSelect Limited Warranty
ข้อมูลสำคัญ​
ข้อควรระวังในการใช้งาน ​
การดูแลรักษาที่นอน

คำมั่นสัญญาของเราต่อคุณภาพ

ขอแสดงความยินดีสำหรับที่นอน SleepSelect หลังใหม่ของคุณ เป้าหมายของเราคือการผลิตที่นอนที่มึคุณภาพสูงสุด และมีความทนทาน เพื่อสุขภาพการนอนที่ดีที่สุดของคุณ ด้วยคำมั่นสัญญานี้ ที่นอน SleepSelect ทุกหลังจึงถูกคุ้มครองด้วยโปรแกรมการรับประกันคุณภาพ คุณจะได้รับความมั่นใจสูงสุดจาก SleepSelect ที่ให้ความสบายและสุขภาพการนอนที่ดีที่สุดและทนทานยาวนานตามที่คุณคาดหวัง

SleepSelect Limited Warranty

  1. เพราะเราเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิต และวัสดุของที่นอน SleepSelect ที่นอน เราให้การรับประกันสินค้าอันเนื่องมาจากความบกพร่องในขั้นตอนการผลิตและวัสดุที่ใช้ อันเป็นผลให้สินค้าไม่ได้มาตรฐาน (ยกเว้นผ้าหุ้มที่นอน) หากคุณสังเกตุเห็นข้อบกพร้องหรือสินค้าที่เกิดการชำรุดเสียหาย กรุณาติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือกใช้บริการ หรือติดต่อกลับผู้จัดจำหน่ายที่นอน SleepSelect ภายในระยะเวลารับประกัน โดยนับจากวันเวลาที่ได้ลงบันทึกการขายและ/หรือ บันทึกการส่งมอบสินค้า โปรดแนบเอกสารใดๆ ที่ระบุวันที่คุณซื้อสินค้า เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
  2. การรับประกันคลอบคลุมเฉพาะวัสดุที่นอน (ไม่รวมผ้าหุ้มที่นอน) ซึ่ง SleepSelect จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ (ตามข้อกำหนดและดุลยพินิจของ SleepSelect) โดยมีค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในตารางการรับประกันสินค้า แต่ไม่รวมถึงค่าบริการในการขนส่งสินค้า
  3. การใช้สิทธิ์ในการรับประกันสินค้าจะไม่คลอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ, การใช้งานผิดประเภทหรือไม่ถูกสุขลักษณะ ,การดูแลรักษาผิดวิธีที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของ SleepSelect, การแก้ไข การต่อเติมใหม่ ที่ไม่ใช่การให้บริการของ SleepSelect หรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้าหลังส่งมอบ การรับประกันสินค้าจะคลอบคลุมถึงความบกพร่อง ในขั้นตอนการผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น
  4. หากส่วนประกอบสินค้าที่ชำรุดไม่สามารถจัดหาได้ ในระยะเวลาที่ขอการรับประกัน SleepSelect มีสิทธิ์ในการเลือกเปลี่ยนวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันหรือสูงกว่า
  5. การรับประกันสินค้าเริ่มต้นในวันที่คุณซื้อสินค้า หากที่นอน SleepSelect ของท่าน ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ในภายหลัง การรับประกันจะไม่ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ โปรดศึกษาตารางการรับประกันที่แสดงไว้
  6. หาก SleepSelect ขาดเอกสารในการตรวจสอบการรับประกันของท่าน SleepSelect มีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธการรับประกัน หรือให้การรับประกันโดยนับวันเร่ิมต้นการรับประกันจากวันที่ผลิต โดยการตรวจสอบรหัสการผลิตเป็นการภายใน ในกรณีนี้การรับประกันจะไม่ถือว่าเริ่มต้นจากวันที่ท่านซื้อสินค้า
  7. การรับประกันนี้ คุ้มครองสิทธิ์ของท่านโดย ผู้ผลิตที่นอน SleepSelect หรือผู้แทนจำหน่ายที่นอน SleepSelect

ข้อมูลสำคัญ

การรับประกันที่นอน SleepSelect คลอบคลุมคามบกพร่องเสียหายของสินค้าดังต่อไปนี้
• การฉีกขาด หรือแยกชิ้นส่วนออกจากกัน อันเกิดจากความบกพร่องในการผลิต
• ยุบตัวในแนวระนาบและไม่คืนสภาพ ที่วัดแล้วมากกว่า 2.5 เซนติเมตร (1นิ้ว) เฉพาะในกรณีที่ใช้เตียง หรือฐานรองที่เป็นผิวเรียบตลอดผิวหน้า
• แตก หรือร่อนเป็นผง หรือยุบเหลวเสียรูปภายใต้การใช้งานปกติ (ตามคำแนะนำในการใช้งาน)

การรับประกันที่นอน SleepSelect ไม่ให้การคลอบคลุมสินค้าและบริการดังต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้)
• ที่นอนที่จำหน่ายตามสภาพ
• การหดตัวของสินค้า ในด้านกว้าง ด้านยาว หรือความสูง ตามธรรมชาติ
• การฉีกขาด หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้งาน การจัดเก็บ หรือการเคลื่อนย้ายผิดวิธี (ตามคำแนะนำในการใช้งาน)
• ปลอกผ้าหุ้มที่นอน รอยเปรอะเปื้อน รอยไหม้ หรือความสกปรกใดๆ บนปลอกผ้าหุ้มที่นอน
• การต่อเติม ซ่อมแซมแก้ไขใดๆ ที่ไม่ใช่การบริการจากที่นอนปาเท็กซ์
• ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้า
• การยุบตัวในแนวระนาบ และไม่คืนสภาพ น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร (1นิ้ว)
• ความเสียหายของที่นอนที่เกิดจากการใช้เตียง หรือฐานรองที่ไม่ถูกต้อง (ตามคำแนะนำในการใช้งาน)
• การใช้งานผิดประเภท การใช้งานที่ไม่อยู่ในภาวะที่ถูกสุขลักษณะ (ตามคำแนะนำในการใช้งาน)
• ความพึงพอใจในการใช้ที่นอน

เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันของท่าน โปรดเก็บใบรับประกัน และใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ท่านซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่าย SleepSelect เอกสารทุกฉบับ มีผลในการตรวจสอบ และการพิจารณาสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า SleepSelect ของท่าน

คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน
คำแนะนำ
• ควรใช้เตียงหรือฐานรองที่เหมาะสมกับขนาดของที่นอน และมีผิวหน้าเรียบเสมอตลอดผิวหน้า หรือมีส่วนรองรับตลอดผิวหน้า
• แกะพลาสติกที่ห่อหุ้มออกจากที่นอนก่อนการใช้งาน เพื่อช่วยระบายและถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้น
• ทำความสะอาดที่นอนอย่างสม่ำเสมอ และแนะนำให้ใช้ผ้ารองกันเปื้อนปูทับด้านบนอีกชั้น
• การเคลื่อนย้ายที่นอนสามารถเคลื่อนย้ายได้ทั้งแนวนอน แนวตั้ง หรือการพับม้วน เคลื่อนย้ายที่นอนด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้ ที่นอนเกิดความเสียหาย
• เพื่อป้องกันที่นอนเกิดกลิ่น หรือเพื่อเป็นการระบายกลิ่นอับ ควรถอดผ้าปูที่นอนออกจากที่นอนทุกๆ สัปดาห์ ผึ่งทิ้งไว้สักพัก เพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศ
• หากที่นอนเปรอะเปื้อน ให้ใช้น้ำสบู่อ่อนๆ เช็ดแล้วซับด้วยผ้าสะอาด ผึ่งลมให้แห้ง ไม่ควรนำไปตากแดด หรือเป่าด้วยอากาศร้อนจัด
• เก็บรักษาที่นอนด้วยการวางราบ หลีกเลี่ยงการพับม้วนที่นอนเป็นเวลานาน หรือกดทับด้วยน้ำหนักมากๆ เป็นเวลานาน

ข้อควรระวังในการใช้งาน

• ไม่ควรใช้น้ำยาซักแห้งในการทำความสะอาดที่นอน เพราะสารเคมีอาจทำให้เนื้อผ้าเกิดความเสียหายได้
• วางที่นอนให้ห่างจากวัตถุไวไฟ และประกายไฟที่อาจทำให้ที่นอนเกิดรอยไหม้ หรือติดไฟได้
• ไม่ควรยืน หรือกระโดดบนที่นอน เพราะน้ำหนักที่มากเกินไป หรือแรกกระแทกอย่างรุนแรง อาจทำให้ที่นอนจุดนั้นฉีกขาด หรือยุบตัว
• ระมัดระวังไม่ให้น้ำหรือของเหลวทุกชนิดหกรดที่นอน
• ไม่ควรนำที่นอนออกตากแดด หลีกเลี่ยงการวางที่นอนในตำแหน่งที่มีแสงแดดจ้า หรือห้องที่ร้อนจัด

การดูแลรักษาที่นอน

ที่นอน SleepSelect ออกแบบให้ ไม่ต้องพลิกกลับด้านที่นอนตลอดการใช้งาน การไม่พลิกกลับด้านไม่มีผลใดๆ ต่อสิทธิ์ในการับประกันของท่าน อย่างไรก็ตามโปรดรักษาความสะอาดของที่นอน โดยการทำความสะอาดที่นอน และใช้ผ้ารองกับเปื้อนทุกครั้ง เพื่อสุขอนามัยและการใช้งานที่ถูกสุขลักษณะของที่นอนของท่าน